Tjänsteavtal

Detta avtal (“Avtalet”) gäller när Snowfire AB, org. nr. 556742-2190 (“Snowfire”) vid var tid tillhandahåller tjänsten till Kunder. Snowfire förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra avtalet när som helst utan att meddela detta i förväg. Du kan när som helst granska den senaste versionen av avtalet på http://snowfire2.com/account/terms/terms_sv. För att säkerställa att du är medveten om de nuvarande avtalet rekommenderar vi att du regelbundet besöker vår webbsida.

Överträdelse av något av följande villkor kommer att resultera i uppsägning av ditt konto. Snowfire är inte ansvarigt för innehållet som publiceras på Snowfire.

Kontovillkor

Du måste vara en juridisk person, myndig (enligt lag) och registrerad användare för att få tillgång till Snowfire. Du väljer själv lösenord och ansvarar för att lösenordet förvaras på ett säkert sätt. Du måste ange ditt företags juridiska namn, en giltig e-postadress och annan information som krävs. Du är ensam ansvarig för alla aktiviteter och för allt innehåll som läggs upp på ditt konto (även om innehållet är upplagt av andra som har användarkonton under ditt konto) och ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Snowfire. Du får inte, när du använder Snowfire, bryta mot svensk lag och får inte använda Snowfire för något olagligt eller obehörigt ändamål.

Generella åtaganden vid användning av tjänsten

Snowfire använder tredjepartstjänster för att tillhandahålla nödvändig hårdvara, mjukvara och relaterad teknik som krävs för att driva Snowfire. Du är ensam ansvarig för ditt beteende och dina uppgifter relaterade till Snowfire. Snowfire görs tillgängligt för dig och / eller ditt företag för personlig eller kommersiell användning. Användning måste överensstämma med alla tillämpliga lagar, regler och föreskrifter och får inte strida mot eller bryta mot tredje parts rättigheter.

Eventuell obehörig användning av Snowfire är ett brott mot detta avtal och gällande lagar. Sådana användning kan utsätta den obehöriga användaren för civilrättsliga och straffrättsliga påföljder.

Immateriall rättigheter

Snowfire äger alla rättigheter och intressen för och till Snowfire, inklusive utan begränsning alla immateriella rättigheter. Du godkänner att du inte kopierar, reproducerar, ändrar, modifierar eller skapar härledda arbeten från Snowfire. Snowfire har inget anspråk på immateriella rättigheter över det material du tillhandahåller Snowfire.

Support

Snowfire tillhandahåller teknisk support gällande programspecifika frågor rörande funktionaliteten i Snowfire. Du når supporten via e-post. Teknisk support finns endast tillgänglig för betalande kunder. För teknisk support, kontakta Snowfire på support@snowfire.net

Integritet

Snowfire kan kommunicera information om ditt konto eller Snowfire via e-post. Se bilaga “Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster”.

Avgifter och uppsägning

Avtalet löper från den tidpunkt som kunden har beställt tjänsten. Avtalstiden är samma period som betalningsperioden, dvs. Antingen månadsvis, halvårsvis, årsvis eller den tid parterna har kommit överens om. Användare kan välja att uppgradera eller nedgradera sitt Snowfireavtal till något annat avtal som Snowfire för närvarande erbjuder.

Snowfire kan debitera avgifter månadsvis utan ytterligare tillstånd från dig, tills du har avslutat Snowfire. Avtalet förlängs automatiskt med samma period om inte tjänsten skriftligen via e-post till support@snowfire.net eller via länk i Snowfire sagts upp. Uppsägning måste göras fem (5) arbetsdagar före kontraktets slut.

Om du avslutar Snowfire, fortsätter tjänsten till slutet av kontraktsperioden. Du kan också direkt avaktivera Snowfire. Vid uppsägning av kontot kommer du att förlora all data som är relaterad till ditt konto.

Snowfire kan när som helst ändra avgifterna för Snowfire men vi meddelar detta inom rimlig tid innan det genomförs. Snowfire förbehåller sig rätten att säga upp ditt konto när som helst.

Inga garantier

Snowfire tillhandahålls "som det är" utan några garantier eller andra villkor av något slag. Användningen av Snowfire sker på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuella skador som orsakas av användning av Snowfire. Hela risken för användning, säkerhet eller prestanda hos Snowfire ligger hos dig.

Länkar

Snowfire eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser. Snowfire har ingen kontroll över sådana webbplatser och Snowfire ansvarar inte för tillgängligheten av sådana externa webbplatser och ansvarar ej för innehåll, reklam, produkter eller annat material som är tillgänglig via sådana webbplatser. Snowfire ska varken direkt eller indirekt vara ansvarigt för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan webbplats.

Kontakta oss

Om du har frågor, kommentarer eller funderingar kring våra avtal, kontakta Snowfire på support@snowfire.net

Bilaga 1 – Allmänna bestämmelser Molntjänster version 2014

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören tillhandahåller en standardiserad och varaktig Internetbaserad tjänst. Dessa allmänna bestämmelser utgör bilaga till av parterna träffat avtal. Om det i Avtalet förekommer motstridiga uppgifter har de av parterna upprättade delarna av Avtalet företräde framför dessa allmänna bestämmelser. Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas exempelvis när leverantören tillhandahåller lagringskapacitet, infrastruktur eller en programvara som tjänst. Vissa bestämmelser gäller enbart för tjänsten programvara som tjänst (”SaaS tjänst”). Behöver kunden stöd för uppstart av Tjänsten bör särskilt avtal träffas mellan parterna.

Bilaga 2 – Särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster

Dessa särskilda bestämmelser är avsedda att tillämpas tillsammans med IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser Molntjänster om leverantören behandlar personuppgifter för kundens räkning inom ramen för en sådan tjänst. För behandling av kundens data som inte inbegriper behandling av personuppgifter ska endast IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser Molntjänster tillämpas.

Dessa särskilda bestämmelser utgör bilaga till Avtalet. Om det förekommer motstridiga uppgifter i dessa särskilda bestämmelser och IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser Molntjänster, ska dessa särskilda bestämmelser ha företräde. Om det förekommer motstridiga uppgifter i dessa särskilda bestämmelser och Avtalet i övrigt, ska Avtalet ha företräde.

Inom ramen för dessa särskilda bestämmelser är kunden personuppgiftsansvarig och leverantören personuppgiftsbiträde för behandlingen av personuppgifter.

Parterna ska senast i samband med att överenskommelse träffats att dessa särskilda bestämmelser ska gälla säkerställa att Bilagan ”Specifikation över behandlingen av personuppgifter” är korrekt ifylld. Bilagan ”Specifikation över behandlingen av personuppgifter” ska bland annat ange föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade.

Bilaga 3 – specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster